You seem to be using an unsupported browser..
Outdated browsers can expose your computer to security risks. To get the best experience using our site, you’ll need to upgrade to a newer browser..

Privacy Policy

Privacy Policy

Wij begrijpen dat uw vertrouwen in ons het belangrijkste kapitaal is van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JUMIK (hierna genoemd “JUMIK”, “wij” of “ons”). Uw privacy is dan ook van essentieel belang voor ons. Huidige privacy verklaring (hierna genoemd “Privacy Verklaring”) is onder meer van toepassing op (i) onze websites https://www.jumik.be, https://www.proplanner.be en https://www.combo-software.be (hierna genoemd de “Website”) en (ii) alle (commerciële) relaties tussen JUMIK en haar klanten, prospecten en business partners. Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die JUMIK verzamelt, alsook over de wijze waarop JUMIK deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt. JUMIK wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met de “Privacy Wetgeving”, zoals maar niet beperkt tot (i) de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG en (ii) de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Het bezoeken van de Website en/of enige communicatie met JUMIK impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of optin) van de Privacy Verklaring en aldus van de manier waarop JUMIK uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en verwerkt. Gelieve deze Privacy Verklaring te lezen in samenhang met de cookie policy van JUMIK.

1 - Soorten persoonsgegevens

JUMIK kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

✓ (Bedrijfs-) Naam
✓ Voornaam
✓ (Bedrijs-) Adres (straat, nummer, postcode, stad en land)
✓ Emailadres
✓ BTW-nummer
✓ Rekeningnummer
✓ Telefoonnummer (vast en/of gsm)
✓ Accountnaam
✓ Geslacht
✓ Social media data
✓ Foto’s
✓ Camerabeelden
✓ Alle persoonsgegevens vervat in het vrije veld van het contactformulier
✓ Alle andere persoonsgegevens vrijwillig overgedragen aan JUMIK (bv. tijdens correspondentie)

JUMIK verzamelt tevens automatisch anonieme informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de Website. Zo zal JUMIK, bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt van de Website, van welke webbrowser u gebruik maakt, welke website u bezocht wanneer u toegang kreeg tot de Website. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat JUMIK toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de Website.

2 - Wijze van verzameling persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens worden verzameld bij of in het kader van:

✓ Bezoek van de Website
✓ Een samenwerking met JUMIK
✓ Correspondentie met en uitgaande van JUMIK
✓ Het opvragen van een offerte
✓ Het gebruik dat u maakt van de diensten van JUMIK
✓ Het inschrijven voor webinars, events, seminars, etc
✓ Het uitwisselen van business cards
✓ Het invullen van het contactformulier

De door JUMIK verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt.

3 - Gebruik persoonsgegevens

JUMIK kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

✓ De uitvoering van een overeenkomst met JUMIK (incl. de opvolging daarvan)
✓ Het beantwoorden van vragen (al dan niet gesteld via contactformulier)
✓ Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de Website
✓ Statistische doeleinden ✓ De opmaak van een offerte (en het versturen ervan)
✓ Follow-up na een meeting
✓ De aanmaak van een account
✓ Het leveren van support/bijstand (bv. bij problemen)
✓ Het verzenden van nieuwsbrieven
✓ Het verzenden van gerichte marketing en reclame, updates en promotionele aanbiedingen
✓ Het uitvoeren van klantentevredenheidsonderzoeken, -enquêtes en andere marktonderzoeken
✓ Bevestiging van inschrijving voor een webinar, seminar, event, etc.
✓ Het verzenden van facturen en de invordering van betalingen
✓ Het gebruik van camerabeelden/foto’s voor promotionele doeleinden op de Website en/of social media

De verwerking vindt plaats op onderstaande rechtsgronden, naar gelang het geval:

✓ U hebt toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden
✓ De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met JUMIK of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen
✓ De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op JUMIK rust
✓ De verwerking is noodzakelijk om uw vitale belangen of die van een andere natuurlijke persoon te beschermen
✓ De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang
✓ De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van JUMIK of van een derde, behalve wanneer uw belangen of grondrechten en uw fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen (met name wanneer u minderjarig bent

4 - Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden

JUMIK zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is in kader van de uitvoering van de overeenkomst en de optimalisering daarvan (zoals maar niet beperkt tot database management, het verzenden van leveringen of het leveren van diensten aan JUMIK (i.e. onderaanneming). In dit kader zullen uw persoonsgegevens mogelijks worden doorgegeven aan softwareleveranciers, datacentra, transport partners, externe IT-consultants of andere dienstverleners.

Indien het noodzakelijk is dat JUMIK uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring.

Onverminderd voorgaande, is het evenwel mogelijk dat JUMIK uw persoonsgegevens openbaar maakt:

✓ Aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer JUMIK hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van de rechten van JUMIK.
✓ Wanneer JUMIK of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens die JUMIK heeft verzameld, één van de overgedragen activa zal zijn.

In alle overige gevallen zal JUMIK uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij (i) hiervoor uw toestemming heeft bekomen en (ii) met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, die de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conforme behandeling van uw persoonsgegevens.

5 - Grensoverschrijdende verwerking persoonsgegevens

Elke overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een bestemmeling die zijn woonplaats of zetel heeft in een land dat niet valt onder een adequaatheidsbesluit uitgevaardigd door de Europese Commissie, zal worden beheerst door bepalingen van een data transfer agreement, die ofwel (i) de standaard contractuele clausules zoals bepaald in de ‘Beslissing van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Decision 2010/87/EC)’ zal bevatten, ofwel (ii) passende waarborgen bieden door enig ander mechanisme op grond van de Privacy Wetgeving of enige andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

6 - Opslag persoonsgegevens

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is door een wettelijke verplichting, bewaart JUMIK uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in deze Privacy Verklaring onder ‘III. Gebruik persoonsgegevens’.

7 - Uw privacy rechten

In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens, beschikt u over volgende privacy rechten: ✓ Recht op inzage van uw persoonsgegevens; ✓ Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens;

✓ Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’) (JUMIK wijst u er in dit kader wel op dat bepaalde diensten niet meer toegankelijk zullen zijn of verstrekt kunnen worden, indien u bepaalde noodzakelijke persoonsgegevens schrapt of laat schrappen);
✓ Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
✓ Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
✓ Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wanneer u uw privacy rechten wenst uit te oefenen, gelieve dan contact op te nemen met dpo@jumik.be of het formulier voor de uitoefening van uw privacy rechten (in bijlage) in te vullen en aan JUMIK te bezorgen via e-mail of per post.

U kan deze rechten in principe kosteloos uitoefenen via bovenvermeld formulier.

Wilt u geen nieuwsbrieven of informatie over de diensten van JUMIK meer ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien in de nieuwsbrief van JUMIK.

8 - Beveiliging persoonsgegevens

JUMIK verbindt er zich toe om passende en redelijke fysieke, technologische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde of onrechtmatige toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

JUMIK zal alle persoonsgegevens die zij heeft verzameld, onsite bewaren en/of in de cloud met datacenters in de EU.

Niettegenstaande (i) het veiligheidsbeleid van JUMIK, (ii) de controles die zij uitvoert en (iii) de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodat JUMIK in dit kader geen absolute veiligheid kan garanderen.

9 - Update Privacy Verklaring

JUMIK is gerechtigd om deze Privacy Verklaring te updaten door een nieuwe versie op de Website te plaatsen. Het is dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Websites en de betreffende pagina waarop de Privacy Verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen.

10 - Verwijzingen naar andere websites

De Website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. Wanneer u één van deze links aanklikt, gaat u mogelijks naar een andere website of internetbron die bewust of via cookies of andere technologieën informatie over u zou kunnen verzamelen. JUMIK draagt geen enkele verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid of controlebevoegdheid over deze andere websites of internetbronnen, noch over hun inzameling, gebruik en verspreiding van uw persoonsgegevens. U dient zelf het privacy beleid van deze andere websites en internetbronnen na te kijken zodoende te kunnen oordelen of zij in overeenstemming met de Privacy Wetgeving handelen.

11 - Contacteer JUMIK

Indien u vragen heeft over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop JUMIK uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:

- Via e-mail: dpo@jumik.be of
- Via de post: Kwadestraat 151b bus 4.3, Roeselare

Indien u ontevreden bent omtrent de manier waarop JUMIK deze vragen of opmerkingen heeft behandeld of wanneer u enige klachten heeft over de manier waarop JUMIK uw gegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.